พระดีศรีตำบล
พระดีศรีตำบลแดงใหญ่
ประวัติพระครูญาณสารวิสิทธิ์ (หนู   ลาภิสฺสโร)
*อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยา บ้านหนองหลุบ
*อดีตเจ้าคณะตำบลแดงใหญ่
*อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแดงใหญ่
*********************************************************************************************************
*สถานะเดิม หนู   นามสกุล  สังฆพงษ์
*เกิดเมื่อ  วันพุธที่ ๑๐  มกราคม  พ.ศ.๒๔๗๖ แรม๑๐ ค่ำ เดือน๒ ปีระกา
*สถานที่เกิด  บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๕  บ้านป่าชาด  ตำบลแดงใหญ่  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
*บิดาชื่อ  ลอด   มารดาชื่อ  เต้   นามสกุล  สังฆพงษ์
*พี่น้องร่วมสายโลหิต จำนวน ๖ คน  ดังนี้.
๑.นางต้วน  สังฆพงษ์
๒.พระครูญาณสารวิสิทธิ์
๓.นายทองม้วน  สังฆพงษ์
๔.นางจวน  ยามี
๕.นายสุดใจ  สังฆพงษ์
๖.นางชวน  สังฆพงษ์
*การศึกษา  สำเร็จวิชาสามัญ ชั้นป.๔ จากโรงเรียนประชาบาลบ้านหนองหลุบ (หนองหลุบประชาสงเคราะห์) ตำบลแดงใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
*อุปสมบท  เมื่ออายุ ๒๐ ปี วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๖ ณ อุโบสถวัดทรายมูล  บ้านแดงใหญ่  
พระอุปัชฌาย์  พระสารนาถธรรมาจารย์ (อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น  วัดโพธิ์กลาง บ้านทุ่ม  ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
พระกรรมวาจาจารย์  พระสมุห์ทองไสย์  อโสโก
พระอนุสาวนาจารย์  พระใบฎีกาสุบิน  นนฺทวิริโย
ได้รับฉายาว่า..ลาภิสฺสโร  แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในสักการะ
*การศึกษาทางธรรม  สอบได้นักธรรมชั้นเอกในสนามหลวง  วัดศรีดอนกลาง  สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
*การศึกษาพิเศษ  สอบได้วิชาชุดครูพิเศษมูล
*งานการปกครอง พ.ศ.๒๕๐๓  เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง  บ้านป่าชาด
                          พ.ศ.๒๕๑๒  เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต๒
                          พ.ศ.๒๕๑๕  เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยา  บ้านหนองหลุบ
                          พ.ศ.๒๕๑๙  เป็นเจ้าคณะตำบลแดงใหญ่
*งานการศึกษา    พ.ศ.๒๕๐๑   เป็นครูสอนปริยัติธรรมวัดศรีดอนกลาง  บ้านป่าชาด
                          พ.ศ.๒๕๑๕  เป็นครูสอนปริยัติธรรมวัดสว่างพิทยา  บ้านหนองหลุบ
                          พ.ศ.๒๕๒๕  เป็นประธานนำประโยคไปเปิดสอบนักธรรมสนามหลวง
                          พ.ศ.๒๕๒๘  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรม


พระดีศรีตำบลแดงใหญ่1
*งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษ  
                พ.ศ.๒๕๒๘ จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ เพื่อนำดอกผลมาบำรุงส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุ-สามเณร แก่เด็กยากจน ที่มีความขยันหมั่นเพียร เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย โดยขอจดทะเบียนจัดตั้งจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ  และได้รับอนุญาติจัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ตามหนังสืออนุญาตที่ ๓.๗๗๔/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  พ.ศ.๒๕๒๘  ในนามมูลนิธิ "เทพสิทธิมุนี"  สำนักงานตั้งอยู่ที่ วัดสว่างพิทยา  บ้านหนองหลุบ  ตำบลแดงใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทุนจดทะเบียน ๑๐๐,๐๐๐บาท 
               พ.ศ.๒๕๒๙  ได้นำดอกเบี้ย  ให้ทุนแก่ภิกษุ-สามเณร  และเด็กนักเรียน เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
*งานการเผยแผ่  พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นพระธรรมทูต สายที่ ๕ ประจำอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น