ประวัติ
ผู้มีพระคุณต่อศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์
พ่อชวด  ชัยนิคม : บ้านแดงใหญ่  เป็นโยมพ่อของ พระครูวิมลธรรมรังสี(สุภาพ เขมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ๕ ท่าพระจันทร์  ได้ถวายที่ดินจำนวน ๓๙ ไร่ ให้แก่หลวงปู่เหล่ว (พระธรรมวิสุทธาจารย์) เจ้าอาวาสวัดธาตุในขณะนั้น ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์วัดธาตุ
ผู้มีพระคุณต่อศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์
หลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ ( เหล่ว สุมนมหาเถระ ป.ธ.๕) 
อดีต:เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง /เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น /ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๙
หลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ ( เหล่ว สุมนมหาเถระ ป.ธ.๕)