ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2558
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเณร