ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บายศรีสู่ขวัญ-แห่นาค บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี
พานบายศรีสู่ขวัญ
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
ฝ้ายบายศรีผูกแขนนาค
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
ฝ้ายบายศรีผูกแขนนาค
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
ฝ้ายบายศรีผูกแขนนาค
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
แห่นาครอบตำบลแดงใหญ่
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
แห่นาครอบตำบลแดงใหญ่
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
แห่นาค
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
แห่นาค
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ภาพกิจกรรม-ประเพณี พ.ศ.2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560
ต่อเติมศาลาโรงทาน หลังอบรมพระนวกะเสร็จ
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-1
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-2
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-3
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-4
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-5
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-6
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-7
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-8
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-9
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-10
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-11
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-12
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-13
ยกเสาเอก-โท ต่อเติมศาลาโรงทาน ก.ย.2560-14