ทำเนียบพระสังฆาธิการ ตำบลแดงใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
1.เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่ วัดศรีดอนกลาง
พระครูวินัยธรอดิศักดิ์ อติชาคโร (ยามี)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง 
อายุ 48 พรรษา 26 
วิทยฐานะ..น.ธ.เอก/ พธ.บ.ศาสนา/ ป.วค. 

2.เจ้าอาวาสวัดทรายมูล บ้านแดงใหญ่
พระอธิการวีรวิชญ์  วีรวิชฺโช (ยามี)
อายุ ๔๙  พรรษา ๑๗
วิทยฐานะ..ปริญญาตรี , น.ธ.เอก
3.เจ้าอาวาสวัดป่าชาดธรรมาราม บ้านป่าชาด
พระอธิการวีระ  เขมจิตฺโต (แสนพล)
อายุ ๕๒  พรรษา ๒๘
วิทยฐานะ..ม.๖ , น.ธ.เอก
4.เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหลุบ บ้านหนองหลุบ
พระอธิการกิตติศักดิ์  กิตฺติสาโร (ผิวเหลือง)
อายุ ๗๔  พรรษา ๓๗
วิทยฐานะ..ม.ศ.๕ / น.ธ.เอก
5.เจ้าอาวาสวัดโสมสวรรค์พิมพาวาส บ้านโนนสวรรค์
พระอธิการเชษฐา  รตนโชโต  (นามโสม)
อายุ ๕๖  พรรษา ๙
วิทยฐานะ..ป.วส. /น.ธ.ตรี

6.เจ้าอาวาสวัดสระมงคล บ้านหนองกอย
พระอธิการเสมือน  มหาปุญฺโญ (นารีดอกไม้)
อายุ ๗๖  พรรษา ๑๕
วิทยฐานะ..ป.๔ / น.ธ.โท
7.เจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยา บ้านหนองหลุบ
พระมหาเสถียร  สุธีโร  (สิมสา)
อายุ  ๗๐  พรรษา ๔๐
วิทยฐานะ..ป.๔ / น.ธ.เอก/ ป.ธ.๖