ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
เตรียมสถานที่-1
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ตรียมสถานที่-2
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
เตรียมสถานที่-3
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
เตรียมสถานที่-4
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
เตรียมสถานที่-5
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
เตรียมสถานที่-6
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระเถระในวันเปิดอบรม 16 ก.ค.63
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์  (รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระนวกะ..ผู้เข้าอบรม
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระนวกะ..ผู้เข้ารับการอบรม
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์  รจอ.เมืองขอนแก่น
กล่าวต้อนรับพระนวกะ..ผู้เข้ารับการอบรม 16 ก.ค.63
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูสุนทรศีลวงศ์
ทป.จอ.เมืองขอนแก่น /ทป.จต.หนองตูม
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระนวกะ..
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระเถระ..เจ้าคณะตำบลต่างๆ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระราชประสิทธิคุณ
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
บรรยายแก่พระนวกะฟัง ..อุปัชฌาย์วัตรและข้อปฏิบัติสำหรับผู้บวชใหม่
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูปลัดโสภา  กิจฺจสาโร  เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า เขต1
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องกัปปิยภัณฑ์  แด่.
พระราชประสิทธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
หลังบรรยายพิเศษให้แก่พระนวกะ..16 ก.ค.63
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระราชประสิทธิคุณ  รจจ.ขอนแก่น
พระครูปลัดโสภา  กิจฺจสาโร  จต.บ้านหว้า เขต1
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ภาคปฏิบัติ..หลังทำวัตรเย็น
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ภาคปฏิบัติของพระนวกะ  หลังทำวัตรเย็น
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูสุเมธธรรมสาร 
จต.ในเมือง เขต3  วัดมรรคสำราญ
นำทำวัตร สวดมนต์เช้า-เย็น
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์
หลวงพ่อกล้วย วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านสำราญ
ดำเนินการสร้าง และตั้งชื่อถวาย
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูสุเมธธรรมสาร  จต.ในเมือง เขต3
นำทำวัตรเย็น
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระมหารุ่งชัย  ยสินฺธโร
นำพระนวกะปฏิบัติเดินจงกรม
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระมหารุ่งชัย  ยสินฺธโร
นำปฏิบัติ..เดินจงกรม
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ทำวัตรเย็น-1
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ทำวัตรเย็น-2
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูบุญชยากร   
เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต1
บรรยาย..ศาสนพิธีกับวิถีชุมชน
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ฟังบรรยายพิเศษ..ช่วงบ่ายๆ
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ฟังบรรยายพิเศษ
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ฟังบรรยายภาคค่ำ..จาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต รจจ.ขอนแก่น
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระโสภณพัฒนบัณฑิต ดร.
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / วัดธาตุพระอารามหลวง
มอบเกียรติบัตรแก่พระนวกะ และ ปิดการอบรม
20 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
มอบเกียรติบัตร-1
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
มอบเกียรติบัตร-2
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
หลวงปู่ใหญ่กวีศรีไพบูลย์
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์  รจอ.เมืองขอนแก่น
ถวายไทยธรรม-กัปปิยภัณฑ์  แด่
พระโสภณพัฒนบัณฑิต  รจจ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูอรรถสารเมธี
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น   วัดวุฒาราม
กล่าวให้โอวาทแก่พระนวกะ  หลังปิดอบรม
20 กรกฎาคม  2563
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูอรรถสารเมธี
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
ภาพกิจกรรมอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น ปี2563
พระครูอรรถสารเมธี
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
วัดวุฒาราม