ทำเนียบเจ้าอาวาส
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๑.พระคาน  พ.ศ.๒๔๕๖ - ๒๔๖๐
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๒.พระคำ    พ.ศ.๒๔๖๒ - ๒๔๖๕
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๓.พระเจน     พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๕
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๔.พระทอง     พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๔๘๑
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๕.พระยอด     พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๔๘๖
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๖.พระคำเขียน  สุชาโต    พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๙๑
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๗.พระหนู   ฐานวโร     พ.ศ.๒๔๙๒ - ๒๔๙๔
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๘.พระโฮม  ปคุโณ    พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๕๐๐
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๙.พระเหมี่ยง   ลีลาภารโณ    พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๓
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๑๐.พระหนู  ลาภิสฺสโร   พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๑๔  (ปัจจุบัน..พระครูญาณสารวิสิทธิ์ จต.แดงใหญ่)
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๑๑.พระแช่ม  ปุญฺญตโม    พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๖
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๑๒.พระทองเหรียญ  สิริธมฺโม  พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๓๗ (พระครูสิริธรรมารักษ์)
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๑๓.พระสุทธิ   สุทฺธิญาโณ    พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๕๑  (พระครูสารสิทธิคุณ)
*ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
๑๔.พระครูวินัยธรอดิศักดิ์  อติชาคโร  พ.ศ.๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

**ประวัติส่วนตัว**
ชื่อเดิม..อดิศักดิ์  นามสกุล..ยามี  เดือน/ปีเกิด... มี.ค. ๒๕๑๔ 
เกิดที่..บ้านเลขที่๒๖หมู่๕ บ.ป่าชาด ตำบลแดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
บิดา..องอาจ   มารดา..บุญสาร  (นามสกุลเดิม..วงศ์สุ่ย) 
พี่น้อง..น้องสาว ๑ คน (ดาบตำรวจหญิงอันชนา โกรธา สภ.ชุมแพ ขอนแก่น)


**ประวัติการศึกษา**
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๕   ร.ร.บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง (รุ่น๓)
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๒    ร.ร.นครขอนแก่น (รุ่น๓)
นักธรรมชั้นตรี               พ.ศ.๒๕๓๖    สำนักเรียนวัดศรีดอนกลาง
นักธรรมชั้นโท               พ.ศ.๒๕๓๗   สำนักเรียนวัดศรีดอนกลาง
นักธรรมชั้นเอก              พ.ศ.๒๕๓๙   สำนักเรียนวัดศรีดอนกลาง
ปริญญาตรี                    พ.ศ.๒๕๔๘  พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.ศาสนา  มจร.รุ่น ๕๐)

**ประกาศนียบัตร**
พ.ศ.๒๕๔๖      อบรมหลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ณ สวนเวฬุวัน ขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๔๗     ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.มจร.วิทยาเขตขอนแก่น)
พ.ศ.๒๕๔๘     อบรมหลักสูตรพระวิทยากรบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ณ สวนเวฬุวัน ขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๔๘     ตราตั้งครูสอนปริยัติธรรม ประจำวัดสว่างพิทยา
พ.ศ.๒๕๕๑     อบรมหลักสูตร*เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร*ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

**ประวัติบรรพชา-อุปสมบท**
*บรรพชา               ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๒๕๓๐ สามเณรภาคฤดูร้อน ๑ เดือน วัดป่าหนองหลุบ (รุ่นแรก)
พระอุปัชฌาย์              พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์)
*อุปสมบท             วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖  ณ วัดสว่างพิทยา บ้านหนองหลุบ (อายุ ๒๒ปี)
พระอุปัชฌาย์              พระครูญาณสารวิสิทธิ์  วัดสว่างพิทยา
พระกรรมวาจาจารย์      พระครูสิริธรรมารักษ์    วัดศรีดอนกลาง
พระอนุสาวนาจารย์       พระปาง  ฐานวุฑโฒ    วัดสว่างพิทยา

**ผลงานการเผยแผ่**
พ.ศ.๒๕๔๔  พระวิทยากรอบรมศีลธรรม ประจำ ศพอ.วัดโพธิ์กลาง บ้านทุ่ม
พ.ศ.๒๕๔๕  พระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดโคกเพชร อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๔๖  พระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดบ้านหนองมะเขือน้อย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๔๖  สอนศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ( ร.ร.บ้านแดงใหญ่ ..ป.๔-๖ )
พ.ศ.๒๕๔๗  ฝึกสอน/อบรมศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียน   (ร.ร.สนามบิน ..ป.๖)
พ.ศ.๒๕๔๗  พระวิทยากรอบรมศีลธรรม ประจำ ศพอ.วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา
พ.ศ.๒๕๔๗  พระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีสว่างวงศ์ อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ.๒๕๔๘  พระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน  วัดโคกเพชร อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๔๙  พระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีดอนกลาง
พ.ศ.๒๕๕๐  พระวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีดอนกลาง
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒  ประธานดำเนินการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน  วัดศรีดอนกลาง
พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คณะสงฆ์ภาค๙ ( ร.ร.บ้านป่าชาดฯ)

**ตำแหน่งทางคณะสงฆ์**
พ.ศ.๒๕๔๙  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
พ.ศ.๒๕๕๑  รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
พ.ศ.๒๕๕๒  เจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
พ.ศ.๒๕๕๖  เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่

**สมณศักดิ์**
พ.ศ.๒๕๕๙  ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระครูวินัยธร" ฐานานุกรมในพระเทพกิตติรังษี 
                  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง


*คติประจำใจ*
***หนทางข้างหน้ามิได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ...จงทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น***

.......ของฝากจาก.. จร.........

*...บทกลอน..ก่อนจะบวช...*
...ก่อนจะบวช  นึกให้ดี  หนี้เสียก่อน
บวชใจร้อน  บวชตอน  มีทุกข์หนา
ก่อนจะบวช  จึงต้องมี  อุปัชฌาย์
กรรมวาจา  สอนซ้อม  พร้อมหรือยัง
ก่อนจะบวช  แต่ละที  มีของมาก
เจ้าพ่อนาค  มีครบ  หมดยังหนอ
ก่อนจะบวช  จึงต้องมี  ให้เพียงพอ
แล้วต้องขอ  บรรพชา  อาจารย์ครู
ก่อนจะบวช  ต้องฝึกกาย  วาจาจิต
มิให้คิด  อกุศล  หม่นมัวหมอง
ก่อนจะบวช  ต้องหัดฝึก  ตามครรลอง
บวชทั้งผอง  วินัย  ให้รักษา
ก่อนจะบวช  ทุกครั้ง  นั่งฟังก่อน
อุปัชฌาย์  สอนเรื่องใด  จำดีหนา
ผมเกล้า  ไม่จีรัง  ยั่งยืนหรอก
ดำแล้วหงอก  กลับขาว  คราวเหี่ยวเฉา
อันโลมา  ขนนั้น  เหงื่อไคลย้อย
มันหยดคล้อย  ตามตัว  ทั่วร่างหนา
ท่านก็สอน  ว่าเป็น  อนิจจา
อย่าเอามา  ยึดติด  ตัวตนเอย...

*...บทกลอน..ก่อนจะสึก...*
...ก่อนจะสึก  ศึกษากาย  วาจาจิต
อย่าได้คิด  สิกขา  มาเสพสม
ก่อนจะสึก  อย่านึก  ตามอารมณ์
พึงควรข่ม  ด้วยสติ  มิคลาดเอย....

*...บทกลอน..ก่อนจะสึก...* 
...ก่อนจะสึก  นึกให้ดี  นี้เสียก่อน
อย่าใจร้อน  วู่วาม  สึกตามเขา
เห็นเขาสึก  สึกด้วย  จะซวยเอา
เงินในกระเป๋า  สักบาท  ยังขาดมือ
อยู่เป็นสงฆ์  ทรงศีล  มีกินใช้
มีผู้ให้  ถึงปาก  ลำบากหรือ
อย่าไปมัว  หลงใหล  ใต้สะดือ
เพราะนั่นคือ  หุบเหว  แห่งเปลวเพลิง
เห็นเหวลึก  อย่านึก  ว่าเหวตื้น
หินเหวลื่น  อย่าคะนอง  ไปลองผลัก
ตกเหวหิน  ปีนป่าย  ไม่ง่ายนัก
ตกเหวรัก  จักเสื่อมสิ้น  จนวันตาย...

...(บทกลอนนี้แต่งได้ดีมาก...จึงขอลอกเอามาเตือนสติตนเอง)...