คณะกรรมการวัด
*กรรมการวัด
๑.นายชม  หยองเอ่น
*กรรมการวัด
๒.นายจันทร์   แก้วลือ
*กรรมการวัด
๓.นายอุดม   พลศรี
*กรรมการวัด
๔.นายสมคิด  หยองเอ่น 
*กรรมการวัด
๕.นายอุบล   นาศิลพร้อม
*กรรมการวัด
๖.นายเพชร   นันท์ดี
*กรรมการวัด / เลขานุการฯ
๗.นายสุทธิ   ชัยสิงเหนือ