วัดศรีดอนกลาง
**..ศรีดอนกลาง แหล่งผลิต บัณฑิตมาก            
ใครก็อยาก  ให้เล่าเรียน  เพียรศึกษา
....ทั้งทางโลก  และธรรม  ช่วยนำพา                    
เปิดหูตา  ให้สว่าง  ทางพ้นทุกข์
**..ศรีดอนกลาง  เป็นศรี  มีสง่า                        
แหล่งศรัทธา  สาธุชน  คนสร้างสรรค์
....ทำอะไร  บ้านและวัด  ไม่ขัดกัน                      
 มีแบ่งปัน  เอื้อเฟื้อ  เกื้อหนุนไป
**..ศรีดอนกลาง  ทางจร  ดอนป่าชาด              
 แหล่งประกาศ  ศาสนา  มานานหลาย
....ชั่วอายุ  ปู่ย่า  ทั้งตายาย                              
 สร้างถวาย  ก่อนลับ  ดับชีพลง
**..ศรีดอนกลาง  กลางทุ่ง  มุ่งสรรสร้าง           
  จึงไม่ร้าง  คนดี  ศรีรักษา
....มุ่งรวมจิต  ใจให้  เจริญวัฒนา                       
  เพื่อบ้านป่า  ชาดนคร  ดอนกลางเอย...
**..มธุรพจน์ บทนี้ หากไม่เพราะ
**..ช่วยสงเคราะห์ ต่อเติม เสริมแก้ไข
**..มธุรพจน์ บทนี้ ไม่ถูกใจ
**..ลบทิ้งไป  ก็สิ้นเรื่อง เปลืองปัญญา...