วัดป่าหนองหลุบ
*ก่อตั้งเมื่อ..มีนาคม ๒๕๓๐
*สถานที่อยู่..บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
*ชื่อเดิม..สารัตถวโนทยานธุดงคสถาน..
*ชื่อปัจจุบัน...วัดป่าหนองหลุบ..
*เจ้าอาวาส..พระอธิการกิตฺติศักดิ์  กิตฺติสาโร (หลวงพ่อกิตติศักดิ์)
*ได้รับวิสุงคามสีมา..ผูกพัทธสีมา 15 เมษายน 2555
*(รายละเอียดต่างๆ ดูที่เวบวัดป่าหนองหลุบ)