วัดป่าชาดธรรมาราม
วัดป่าชาติธรรม  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการตั้งชื่อมีนามว่า ..วัดป่าชาดธรรมาราม.