ประวัติความเป็นมาของวัด
ประวัติความเป็นมาของวัด
ประวัติความเป็นมาของวัด
ประวัติวัดศรีดอนกลาง
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๕ ปีชวด  มีท่าน ญาครูวงศ์ ขณะนั้นเป็นเจ้าคณะแขวงเขตบ้านทุ่ม ริเริ่มชักชวนญาติโยม  เดิมทีเป็นที่ของนายสวน  สรรสมบัติ ต่อมาได้มอบถวายให้เป็นที่ตั้งสร้างวัด ชาวบ้านได้ตั้งชื่อวัดว่า..วัดศรีดอนกลาง..เนื้อที่ของวัดรวมทั้งหมด ๔ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา จัดทำ น.ส. ๓ ก. เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑ เลขที่ ๓๓๑๔ จัดทำโดย พระครูสิริธรรมารักษ์...พ.ศ.๒๕๓๑ ทายกทายิกาชาวบ้านป่าชาดและสาธุชนทั่วไปได้พร้อมใจกันสร้างอุโบสถขึ้น ยาว ๒๑ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร ปี พ.ศ.๒๕๓๗ เสร็จสมบูรณ์ และผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วันที่ ๖-๗-๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘  วัดศรีดอนกลางนับแต่ก่อตั้งมามีอดีตเจ้าอาวาสมาแล้ว ๑๓ รูป (คลิกดู..ทำเนียบเจ้าอาวาส)..
ปัจจุบันวัดศรีดอนกลาง..ได้ขอขึ้นสำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อสะดวกในการทำนิติกรรมบางอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามคำร้องที่ ๗๕๓/๒๕๕๕