หมวดศีล
หมวดศีล
*สีลํ กิเรว กลฺยาณํ..-ท่านว่าศีลนั่นเทียว เป็นความดี... ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๘
*สุขํ ยาว ชรา สีลํ..-ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา... ขุ. ธ. ๒๕/๕๙
*สีลํ ยาว ชรา สาธุ..-ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา...สํ. ส. ๑๕/๕๐
*สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี..-ปราชญ์พึงรักษาศีล...ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๒
*สญฺญมโต เวรํ น จียติ..-เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น... ขุ. อุ. ๒๕/๒๑๕
*สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร..-ความสำรวมในที่ทั้งปวง เป็นดี...ขุ. ธ. ๒๕/๖๔
*สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ..-ศีลพึงรู้ได้เพราะการอยู่ร่วมกัน...นัย- ขุ. อุ. ๒๕/๑๘๗