หมวดธรรม
หมวดธรรม-ก
*ธมฺโม รหโท อกทฺทโม....-ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม.... ขุ. ชา. ฉกฺก. ๒๗/๒๐๒
*ธมฺโม หิ อิสินํ ธโช....-ธรรมแลเป็นธงชัยของพวกฤาษี.... สํ. นิ. ๑๖/๒๖      องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๖
*สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย....-ธรรมของสัตบุรุษรู้ได้ยากยิ่ง.... ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๔
*สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ....-ธรรมของสัตบุรุษไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า.... ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๑๓๖
*ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ....-ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้.... ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๐
*สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฐิโต....-ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม  เป็นผู้เกื้อกูลแก่ชนทั้งปวง.... องฺ. อฐํฐก. ๒๓/๒๔๙
*ธมฺมปีติ สุขํ เสติ....-ผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุข.... ขุ. ธ. ๒๕/๒๕
*ธมฺมจารี สุขํ เสติ....-ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข.... ขุ. อุ. ๒๕/๓๖๖
*ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ....-ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม.... ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๐
*น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี....-ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ.... ขุ. เถร.๒๖/๓๑๔
*ธมฺเม ฐิตํ วิชหาติ กิตฺติ....-เกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม.... องฺ.ปญฺจก. ๒๓/๕๑
หมวดธรรม-ข
*ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ..-ผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่กระทำบาป... องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๕
*โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ..-พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย... ม.อุป. ๑๔/๔๗๑
*ธมฺมํ จเร สุจริตํ น ตํ ทุจริตํ จเร..-พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติให้ทุจริต... ขุ. ธ. ๒๕/๓๘
*สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ..-ควรเคารพสัทธรรม... องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๗
*กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย..-บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย... สํ. มหา. ๑๙/๒๙
*สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต..-บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว... ขุ. ธ. ๒๕/๒๖
*มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา..-ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า... ขุ. ธ. ๒๕/๑๕