หมวดสุข
หมวดสุข
*เตสํ วูปสโม สุโข..-ความสงบระงับแห่งสังขารนั้น เป็นสุข... สํ. ส. ๑๕/๘
*อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก..-ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก... ขุ. อุ. ๒๕/๘๖
*สพฺพตฺถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ..-ละเหตุแห่งทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง... ขุ. ธ. ๒๕/๕๙
*สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท..-ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลาย นำสุขมาให้... ขุ. ธ. ๒๕/๔๑
*สุขา สทฺธมฺมเทสนา..-การแสดงสัทธรรม นำความสุขมาให้... ขุ. ธ. ๒๕/๔๑
*อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยา..-จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล... ขุ. ธ. ๒๕/๔๒
*สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ   เยน เมตฺตา สุภาวิตา..-ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข... ว. ว.
*น เว อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา สุขาวหา..-การประพฤติประโยชน์กับคนไม่ฉลาดในประโยน์ ไม่นำสุขมาให้เลย...
ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๕