หมวดคบหา
หมวดคบหา
*สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม..-สมาคมกับสัตบุรุษ นำสุขมาให้... ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๕
*นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี..-ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง... องฺ. ติก. ๒๐/๑๕๘
*วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ..-เพราะไว้ใจ ภัยจึงตามมา... ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๐
*อติจิรํ นิวาเสน  ปิโย ภวติ อปฺปิโย..-เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักก็มักหน่าย... ขุ. ชา. เตรส. ๒๗/๓๔๗
*เอกตฺตํ ทฺวิรตฺตํ วา  ทุกฺขํ วสติ เวริสุ..-อยู่ในพวกไพรีคืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทกข์... ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๔
*ธีโร จ สุขสํวาโส  ญาตีนํว สมาคโม..-อยู่ร่วมกับปราชญ์ นำสุขมาให้เสมือนสมาคมกับญาติ... ขุ. ธ. ๒๕/๔๒
*ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม..-สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้... ขุ. ชา. นวก. ๒๗/๒๖๕
*น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโย..-สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย... ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๑
*ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม..-การสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ... ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๕
*น สนฺถวํ กาปุริเสน กยิรา..-ไม่ควรทำความสนิมสนมกับคนชั่ว... ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๕
*อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย..-ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด... ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๘๔
*อติสนฺเตปิ นาสฺมเส..-ไม่ควรไว้ใจคนที่แสร้งทำสงบเสงี่ยม... ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๐
*นาสฺมเส อลิกวาทิเน..-ไม่ควรไว้ใจคนพูดพล่อยๆ... ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๐
*นาสูมเส กตปาปมฺหิ..-ไม่ควรไว้ใจคนทำบาป... ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๐
*นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ..-ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นประโยชน์ส่วนตัว... ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๐

***...คบใคร...***
*คบด็กน้อย...เล่นการบ้าน
*คบหัวล้าน...เล่นการเมือง
*คบคนดี...เป็นศรีแก่ตัว
*คบคนชั่ว...พาตัวอปราชัย
*คบคนพาล...พาลพาไปหาผิด
*คบบัณฑิต...บัณฑิตพาไปหาผล
*คบคนชั่ว...พาตัวยากจน
**คบคนให้ดูหน้า  ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ**