หมวดบุญ
หมวดบุญ
*ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ...-บุญอันโจรนำไปไม่ได้.... สํ. ส. ๑๕/๕๐
*ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ...-บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต.... ขุ. ธ. ๒๕/๕๙
*ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ...-ควรทำบุญซึ่งนำสุขมาให้.... สํ. ส. ๑๕/๓
*ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฐา โหนติ ปาณินํ...-บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า.... สํ. ส. ๑๕/๒๖