หมวดมิตร
หมวดมิตร
*มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร..-มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน... สํ. ส. ๑๕/๕๐
*มิตฺตทพฺโภ หิ ปาปโก..-ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้... ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๑๕๕
*นตฺถิ พาเล สหายตา..-ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล... ขุ. ธ. ๒๕/๒๓
*ภริยา ปรมา สขา..-ภรรยาเป็นเพื่อนสนิท... สํ. ส. ๑๕/๕๑
*ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร..-มีมิตรเลวมีเพื่อนเลว ย่อมมีมารยาทและที่เที่ยวเลว... ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๘
*สหาโย อตฺถชาตสฺส  โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ..-สหาย เป็นมิตรของผู้มีความต้องการเกิดขึ้นเนืองๆ...สํ. ส. ๑๕/๕๑
*สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ  โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ..-ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง... ขุ. ชา. นวก. ๒๗/๑๕๕