หมวดทุกข์
หมวดทุกข์
*ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก..-ความจนเป็นทุกข์ในโลก... องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๙๔
*นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา..-ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี... ขุ. ธ. ๒๕/๔๒
*สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา..-สังขารเป็นทกข์อย่างยิ่ง... ขุ. ธ. ๒๕/๔๒
*ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ..-คนไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์... องฺ. ทสก.๒๔/๒๗
*ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต..-ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์... สํ. ส. ๑๕/๑๒๒
*ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา..-เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้... ขุ. ธ. ๒๕/๕๕
*อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา..-ทุกข์ ย่อมไม่ตกถึงผู้หมมดกังวล... ขุ. ธ. ๒๕/๔๔