หมวดอดทน
หมวดอดทน
*ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ..-ความอดทน เป็นกำลังของท่านนักพรต... ส. ม.
*ขนฺติพลา สมณพฺราหมณา..-สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง... องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๒๒๗
*มนาโป โหติ ขนฺติโก..-ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ... ส. ม.
*ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร..-ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์... ส. ม.
*ขนฺติ หิตสุขาวหา..-ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข... ส. ม.
*ขนฺติ สาหสวารณา..-ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน... ว. ว.
*ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา..-ขันติ คือ ความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง... ขุ. ธ. ๒๕/๔๐