หมวดตน
หมวดตน
*อตฺตา หิ กิร  ทุทฺทโม...-ได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยาก... ขุ. ธ. ๒๕/๓๖
*อตฺตา  สุทนฺโต  ปุริสสฺส  โชติ...-ตนที่ฝึกดีแล้ว  ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ... สํ. ส. ๑๕/๒๔๘
*อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ...-ตนแล  เป็นที่พึ่งของตน... ขุ. ธ. ๒๕/๓๖
*อตฺตา  หิ  อตฺตโน  คติ...-ตนเทียว  เป็นคติของตน... ขุ. ธ. ๒๕/๖๖
*อตฺตา  หิ  ปรมํ  ปิโย...-ตนแล  เป็นที่รักอย่างยิ่ง... องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙
*นตฺถิ  อตฺตสมํ  เปมํ...-ความรักอื่น เสมอด้วยตนไม่มี... สํ. ส. ๑๕/๙
*อตฺตนา ว กตํ ปาปํ  อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ...-ตนทำบาปเอง  ย่อมเศร้าหมองเอง... ขุ. มหา. ๒๙/๓๗
*อตฺตนา อกตฺ ปาปํ  อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ...-ตนไม่ทำบาปเอง  ย่อมหมดจดเอง... ขุ. ธ. ๒๕/๓๗
*อตฺตตฺถปยฺญา  อสุจี  มนุสฺสา...-มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด... ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๙
*อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา...-บัณฑิต  ย่อมฝึกตน... ม. ม. ๑๓/๔๘๗
*อตฺตานํ  ทมยนฺติ  สฺุพตา...-ผู้ประพฤติดี  ย่อมฝึกตน... ขุ. ธ. ๒๕/๓๔
*อตฺตนา  โจทยตฺตานํ...-จงเตือนตนด้วยตนเอง... ขุ. ธ. ๒๕/๖๖
*ปฏิมํเสตมตฺตนา...-จงพิจารณาตนด้วยตนเอง... ขุ. ธ. ๒๕/๖๖
*อตฺตานญฺจ  น  ฆาเตสิ...-อย่าฆ่าตนเสีย... ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๒๗๙
*อตฺตานํ  น  ทเท  โปโส...-บุรุษไม่พึงให้ซึ่งตน... สํ. ส. ๒๕/๖๐
*อตฺตานํ  น ปริจฺจเช...-บุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตน... สํ. ส. ๑๕/๖๐
*อตฺตานํ  นาติวตฺเตยฺย...-บุคคลไม่ควรลืมตน... ขุ. ชา. ตึส. ๒๗/๕๐๓
*ยทตฺตครหี  ตทกุพฺพมาโน...-ติตนเองเพราะเหตุใด  ไม่ควรทำเหตุนั้น... ขุ. ส. ๒๕/๔๘๖