หมวดจิต
หมวดจิต
*จิตฺเตน  นียติ  โลโก...-โลกอันจิตย่อมนำไป... สํ. ส. ๑๕/๕๔
*จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ...-จิตที่ฝึกแล้ว  นำสุขมาให้... ขุ. ธ. ๒๕/๑๙
*จิตฺตํ  คุตฺตํ  สุขาวหํ...-จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้... ขุ. ธ. ๒๕/๑๙ 
*วิหญฺญตี  จิตฺตวสานุวตฺตี...-ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต  ย่อมจะลำบาก... ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๙๐
*จิตฺตํ  อตฺตโน  อุชุกมกํสุ...-คนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรง... ที. มหา. ๑๐/๒๘๘
*สจิตฺตปริยายกุสลา  ภเวยฺยุํ...-พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน... องฺ. ทสก. ๒๔/๑๐๐
*สจิตฺตมนุรกฺขถ...-จงตามรักษาจิตของตนไว้... ขุ. ธ. ๒๕/๕๘
*จิตฺตํ  รกฺขถ  เมธาวี...-ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต... ขุ. ธ. ๒๕/๑๙
*จิตฺเต อสงฺกิลิฏฌฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา...-เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว  สุคติเป็นอันต้องหวังได้... ม. มู. ๑๒/๖๔