ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านป่าชาด
*ชื่อ...โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง...
*ที่ตั้ง...บ้านป่าชาด  ม.๕  ต.แดงใหญ่  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น
*ตั้งเมื่อ...วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๙๑
*สถานที่เรียน...ศาลาวัดศรีดอนกลาง
*เปิดสอนครั้งแรก...ชั้นป. ๑ - ป. ๔
*จำนวนนักนักเรียน.... ๕๒ คน
*ครูใหญ่คนแรก... นายไพบูลย์  บุตรปาละ
*ขยายชั้นเรียน... ชั้นป.๕-๖ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑
*วิสัยทัศน์...โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน  ตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาอย่างรอบด้าน  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใช้คุณธรรมนำความรู้  อยู่แบบพอเพียง  ภายใต้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
*ปรัชญา...ประพฤติดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำชีวิตแบบพอเพียง
*สีประจำโรงเรียน...  สีแดง หมายถึง  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
                               สีฟ้า   หมายถึง  ความก้าวหน้าทางการศึกษา
*ผู้อำนวยการสถานศึกษา... นายไตรรงค์  ภูมีศรี  ( ๒๕๕๔-ปัจจุบัน )