ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๑.นายลี   สรรสมบัติ   (พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๘๔ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๒.นายให   เสนามนตรี   ( พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๙๐ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๓.นายเขียว   แก้วลือ   ( พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๐๒ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๔.นายสุข   วงศ์สุ่ย   ( พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๕ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๕.นายสุ่ม   นารีดอกไม้   ( พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๗ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๖.นายช่วง   ศรศักดา   ( พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๖ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๗.นายทองปัน   ทองบ้านทุ่ม   ( พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๘.นายหนู   ศรศักดา   ( พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๙.นายอำพล  วงศ์สุ่ย   ( พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๓ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๑๐.นายพัน  สมณะ   ( พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๑๑.นายสมคิด   หยองเอ่น   ( พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ )
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านป่าชาด
๑๒.นายบุญซ่วน   ศรีจารย์   ( พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน )