ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๑.นายไพบูลย์  บุตรปาละ    พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๒.นายเติ้ง  ชัยนิคม    พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๐๖
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๓.นายจำรูญ  เสนามนตรี    พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๙
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๔.นายทองสุข   สมวงศ์สา    พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๕.นายคูณ   พันธวาศิษฏ์     พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๓๖
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๖.นายสุทธิศักดิ์   ศรศักดา     พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๐
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๗.นายฤทธิรงค์   โคตรแก้ว    พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๑
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๘.นายอัศวิน   ทองบ้านทุ่ม    พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓
*ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
๙.นายไตรรงค์   ภูมีศรี    พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖