หมวดสมณะ
หมวดสมณะ
*สามญฺเญ สมโณ ติฏเฐ...-สมณะ  พึงตั้งอยู่ในภาวะแห่งสมณะ... ส. ส.
*สมโณ อสฺส สุสฺสมโณ...-สมณะ พึงเป็นสมณะที่ดี... วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๒๙๘
*สมณีธ อรณา โลเก...-สมณะในศาสนานี้ ไม่เป็นข้าศึกในโลก... สํ. ส. ๑๕/๖๑
*สุภาสิตทฺธชา อิสโย...-ฤาษีทั้งหลายมีสภาษิตเป็นธงชัย... องฺ. จตุกก. ๒๑/๖๖
*อุเปโต ทมสจฺเจ  ส เว กาสาวมรหติ...-ผู้ประกอบด้วยทมะและสัจจะนั่นแล ควรครองผ้ากาสาวะ... ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๐
*น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต...-บรรพชิตฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่น  ไม่เป็นสมณะเลย... ขุ. ธ. ๒๕/๔๐
*อเปโต ทมสจฺเจน น โส กาสาวมรหติ...-ผู้ปราศจากทมะและสัจจะ ไม่ควรครองผ้ากาสาวะ... ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๐