หมวดกรรม
หมวดกรรม
*สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ... -กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ... ขุ. ธ. ๒๕/๔๗
*สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ... -ความดี อันคนชั่วทำยาก... ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗
*อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย... -ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า... สํ. ส. ๑๕/๖๘
*ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ... -ความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง... ขุ. ธ. ๒๕/๕๖
*กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย... -ทำความดี ไว้ย่อมจะดีกว่า... สํ. ส. ๑๕/๖๘
*กมฺมุนา วตฺตตี โลโก... -สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม... ม. ม. ๑๓/๖๔๘
*กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ... -ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว... สํ. ส. ๑๕/๓๓๓
*กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ... -สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้เลย... ส. ส.
*นิสมฺม กรณํ เสยฺโย... -ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า... ว. ว.
*มา จ สาวชฺชมาคมา... -อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย... ส. ฉ.
*กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย... -กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือให้ทรามและประณีต... ม. อุป. ๑๔/๓๘๕
*น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ... -ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี... ขุ. ธ. ๒๕/๒๓