หมวดเวร
หมวดเวร
*อเวเรน จ สมฺมนฺติ... -เวรย่อมระงับด้วยไม่มีเวร... ขุ. ธ. ๒๕/๑๕
*เย เวรํ นูปนยฺหนฺติ เวรํ เตสูปสมฺมนฺติ... -เวรของผู้ไม่จองเวร ย่อมระงับได้... ม. อุป. ๑๔/๒๙๗
*เย เวรํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมติ... -เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ... ขุ. ธ. ๒๕/๑๕