หมวดบาป
หมวดบาป
*ปาปํ ปาเปน สุกรํ...- ความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่าย... ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๘
*ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย...-ความสั่งสมบาป  นำทุกข์มาให้... ขุ. ธ. ๒๕/๓๐
*ปาเป น รมตี สุจิ...-คนสะอาดไม่ยินดีในความชั่ว... ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๖
*ตปสา ปชหนฺติ ปาปกมฺมํ...-สาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตะบะ... ขุ. ธ. อฏฐก. ๒๗/๒๔๕
*ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา...-คนมักทำบาปกรรมเพราะความหลง... ม. ม. ๑๓/๔๑๓
*นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต...-บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ... ขุ. ธ. ๒๕/๓๑