หมวดศรัทธา
หมวดศรัทธา
*สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺยํ... -ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียง (กุศล)... สํ. ส. ๑๕/๖๑
*สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา... -ศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้... ขุ. ธ. ๒๕/๕๙
*สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺฐํ... -ศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้... ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๐
*สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ... -ศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคน... สํ. ส. ๑๕/๓๕