หมวดสามัคคี
หมวดสามัคคี
*สมคฺคานํ ตโป สุโข... -ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ยังความสุขให้เกิดขึ้น... ขุ. ธ. ๒๕/๔๑
*สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา... -ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ... ส. ส.